Балдық-рейтингтік жүйе

Абылай хан атындағы ХҚжӘТУ халықаралық стандарттарға сәйкес оқу үлгерімін бағалауды балдық-рейтингтік әріптік жүйе (БРӘЖ) негізінде жүзеге асырады.

Студенттер бағаны әріптік баламамен - ең жоғары нәтиже үшін А-дан ең төменгі F-ге дейін алады. Әрбір әріптік баға балдың сандық баламасына сәйкес келеді - 0-ден 4-ке дейін, сондай-ақ 0-ден 100% -ға дейін.

Әріптік жүйе бойынша бағалау Баллдардың сандық эквиваленті Пайызы

Дәстүрлі жүйе

бойынша бағалау

A

4,0 95-100 Өте жақсы

A-

3,67 90-94
   B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,0 80-84
 B- 2,67 75-79
  C+ 2,33 70-74
C 2,0  65-69 Қанағаттанарлықсыз
C- 1,67  60-64
 D+ 1,33 55-59 
D   1,0  50-54
F   0 0-49 

Студенттер академиялық жетістік деңгейінің орташа өлшенген бағасына сәйкес курстан курсқа ауысады. GPA ауысу балын жыл сайын университеттің Ғылыми кеңесі бекітеді.

Аударма бағалауы 2016-2017
Аударма бағалауы 2017-2018
Аударма бағалауы 2018-2019

Печать E-mail

универсиада замена