Балдық-рейтингтік жүйе

Абылай хан атындағы ХҚжӘТУ халықаралық стандарттарға сәйкес оқу үлгерімін бағалауды балдық-рейтингтік әріптік жүйе (БРӘЖ) негізінде жүзеге асырады.

Студенттер бағаны әріптік баламамен - ең жоғары нәтиже үшін А-дан ең төменгі F-ге дейін алады. Әрбір әріптік баға балдың сандық баламасына сәйкес келеді - 0-ден 4-ке дейін, сондай-ақ 0-ден 100% -ға дейін.

Әріптік жүйе бойынша бағалау Баллдардың сандық эквиваленті Пайызы

Дәстүрлі жүйе

бойынша бағалау

A

4,0 95-100 Өте жақсы

A-

3,67 90-94
 B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,0 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74
C 2,0  65-69 Қанағаттанарлық
C- 1,67  60-64
D+ 1,33 55-59
D   1,0  50-54
FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз
F 0 0-24

Студенттер академиялық жетістік деңгейінің орташа өлшенген бағасына сәйкес курстан курсқа ауысады. GPA ауысу балын жыл сайын университеттің Ғылыми кеңесі бекітеді.

Аударма бағалауы 2019-2020

Аударма бағалауы 2020-2021

Аударма бағалауы 2021-2022

Аударма бағалауы 2022-2023

Аударма бағалауы 2023-2024

Печать E-mail

универсиада замена